شهادة الشرف

  • وطن
  • .
واتس اب
"); $("form").submit(function (e) { var emailEl = $(this).find("[name='email']"); var messageEl = $(this).find("[name='message']"); var telEl = $(this).find("[name='contact[tel]']"); var emailValid = false, messageValid = false, telValid = false; function formErrMsg(errText){ $(".error-msg").html(errText); $(".error-msg").stop().fadeIn(100); setTimeout(() => { $(".error-msg").stop().fadeOut(1000); }, 3000); } if ( emailEl.length ) { if (!/[-\w\.]+@[-\w]+(\.[-\w]+)+/.test(emailEl.val())) { e.preventDefault(); formErrMsg("Please enter the correct email address!"); } else { emailValid = true; } } if ( emailValid ) { if ( messageEl.length ) { // var value = messageEl.val().trim(); var value = messageEl.val(); if ( !/\S{10,}/g.test(value) ) { e.preventDefault(); formErrMsg("Please enter your message with more than 10 characters!"); } else { messageEl.val(value); messageValid = true; } } } if ( emailValid && messageValid ) { var host = window.location.host; if ( telEl.length ) { var value = telEl.val().trim(); if( /^(zh\-cn\.)/.test(host) || /\.risingcn\./.test(host) ) { if( !/^1[3456789]\d{9}$/.test(value) ){ e.preventDefault(); formErrMsg("请输入正确的手机号码!"); } } else { if ( value.length ) { /* if ( isNaN(value) ) { e.preventDefault(); formErrMsg("Please enter the correct mobile phone number"); } */ }else { /* e.preventDefault(); formErrMsg("Please enter your phone number"); */ } } } } }); function getTimestamp(){ var d = new Date(), Y = d.getFullYear(), M = (d.getMonth()+1) > 9 ? (d.getMonth()+1) : '0' + (d.getMonth()+1), D = d.getDate() > 9 ? d.getDate() : '0' + d.getDate(), h = d.getHours() > 9 ? d.getHours() : '0' + d.getHours(), m = d.getMinutes() > 9 ? d.getMinutes() : '0' + d.getMinutes(), s = d.getSeconds() > 9 ? d.getSeconds() : '0' + d.getSeconds(); var timestamp = `${Y}/${M}/${D} ${h}:${m}:${s}`; var rand = Math.random(); rand = rand.toString().substr(3); return timestamp + ', version=' + rand; } if( $('.message-d757a843e830e682720f9f7b36da5d82').length ){ $('.message-d757a843e830e682720f9f7b36da5d82').val('来源于页脚询盘: ' + window.location.href + ', 日期: ' + getTimestamp()); } });
'); } $('.fixedBoth').css({ 'position': $('.sticky-enabled').css('position') == 'absolute' ? 'absolute' : 'relative', 'width': stickyWidth, 'height': stickyHeight, 'z-index': '99', }); $('.sticky-enabled').css({ 'position': 'absolute', 'top': '0px', 'width': '100%' }); $(window).on('scroll', function () { if ($(window).scrollTop() > stickyOffsetTop && !($('.sticky-enabled').hasClass( 'sticky-header'))) { $('.sticky-enabled').addClass('sticky-header'); } else if ($(window).scrollTop() 800) { el('.scroll_to_top').style = 'visibility: visible;opacity: 1; bottom: 220px;'; } else { el('.scroll_to_top').style = 'visibility: hidden;opacity: 0; bottom: -50px;'; } } } // back to top });